Loading the player...

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

  • ثار معماری که حس می​کنند و پاسخ می​دهند. ایا ممکن هستند؟ با تیمش در آزمایشگاه "SENEable City" در ام​آی​تی، کارول راتی چیزهای زیبایی با جمع​آوری داده​های که ما ساخته​ایم می​سازد. او از داده​های خام _ مثل تماس​هایی که می​گیریم، آشغال​هایی که دور می​ریزیم _ برای تولید تجسم​های زیبایی از زندگی شهری ما استفاده می​کند. او و تیمش محیط​های تعاملی جذابی ساخته​اند، از آب روان تا نور پرنده، که با صورتی ساده از حسگرهای مختلف ایجاد شده​اند.rn

    Category : ویدئو های آموزشی

    #طرح#تکنولوژی#سرگرمی#شهرستان#Carlo Ratti#کارلو راتی

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up